PayPal

Mã SWIFT Code của các ngân hàng Việt Nam !

Nhằm phục vụ cho việc bán hàng quốc tế, đi buôn xuyên quốc gia 😀 hay đơn giản là thanh toán hóa đơn cho một hàng bạn đặt mua ở nước ngoài, thì chắc chắn phải thanh toán qua Visa, trường hợp khác có thể thanh toán qua Paypal cũng …

2 thảo luận

  • đúng cái đang cần tìm, thank ad nhiều! – 8/10/2015
  •   Bài viết tổng hợp chi tiết 😀 – 18/07/2015